Begeleiding

Opmerking vooraf: als ik het begrip ‘(echt)scheiding’ gebruik, slaat dat op zowel het uit elkaar gaan bij huwelijk als bij geregistreerd partnerschap.

Wat moet er allemaal geregeld worden?

Gegevens
Welk traject jullie ook kiezen, er moeten altijd heel veel gegevens en bewijzen daarvan worden overlegd door jullie. Dat gaat grofweg over twee onderwerpen: relatie en geld.

Bij ‘relatie-gegevens’ kun je denken aan: gegevens over jullie eigen relatie-geschiedenis (b.v. huwelijksakte, geboorteakten kinderen, huwelijkse voorwaarden… ); relevante gegevens over vorige relaties (b.v. m.b.t. kinderen en alimentatieverplichtingen). Op basis van dit soort gegevens moet worden vastgesteld van welke kinderen jullie ‘juridisch ouder’ zijn. En ook hoe het zit met het (juridisch) ‘gezag’ over deze (minderjarige) kinderen. Dat zijn begrippen uit het wetboek die soms anders kunnen liggen dan je vanuit het gewone taalgebruik zou vermoeden. En die begrippen bepalen weer onderhoudsverplichtingen en regelingen rondom kinderen.

Rondom het thema ‘geld’ (eigenlijk gaat het om alle bezittingen en schulden) zijn o.a. nodig: inkomensgegevens over verschillende jaren; belastingaangiften; gegevens woning (huur, koop, hypotheek); pensioenen; schenkingen en erfenissen; auto’s; inboedel; andere bezittingen; verzekeringen; leningen etc… Deze gegevens zijn allemaal nodig om tot verdeling van alle bezittingen en schulden te komen en te berekenen hoe hoog eventuele kinderalimentatie (die eerst) en partneralimentatie zullen zijn.

In de wet staan een heleboel regels die bepalen wat er geregeld moet worden en vaak ook hoe. Maar er is ook ruimte om eigen afspraken te maken. Dat geeft de gelegenheid om van jullie scheiding maatwerk te maken, zoveel mogelijk afgestemd op jullie wensen. Daarbij is het van groot belang dat de gegevens die jullie mij verstrekken allemaal juist en volledig zijn. Alleen op die basis
kan ik jullie goed begeleiden. Dat is ook de context voor mijn slogan “Samen eerlijk naar morgen”.

Ouderschapsplan
Als er (minderjarige) kinderen zijn, dan moet er meestal een ouderschapsplan opgesteld worden. Daarin komen de afspraken te staan m.b.t. jullie toekomstig ouderschap. Die afspraken gaan onder andere over: hoofdverblijfplaats van het kind; schoolkeuze; dagelijkse zorg; school, sport, kapper, kleding; medische zorg; informatie-uitwisseling tussen jullie als ouders; financiële afspraken (kosten kinderen, kinderalimentatie, beheer van gelden voor de kinderen). Dit moet tegelijkertijd met het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. De rechter toetst het en als het niet voldoet, moet je je huiswerk overnieuw doen. Bedenk daarbij dat de belangen van kinderen het zwaarst wegen in de scheidingspraktijk. Ik kan jullie helpen met het opstellen en vastleggen van de afspraken die jullie samen maken. Soms werk ik samen met een mediator die dan vooral het emotionele deel van het proces begeleidt en het ouderschapsplan opstelt, terwijl ik dan vooral het financieel/fiscale deel doe. In Amersfoort werk ik dan samen met Claudia Blom: https://optimaalperspectief.nl/

Verdeling en verrekening bezittingen en schulden
Jullie gaan niet alleen als mensen uit elkaar, maar ook jullie ‘spullen’ gaan uit elkaar. Eerst dient er geïnventariseerd te worden wat er allemaal is en dat wordt in een overzicht gezet: de vermogensopstelling. Hoe die er uit ziet hangt af van het al dan niet aanwezig zijn van huwelijkse voorwaarden. Er dient ook rekening te worden gehouden met eventueel uit privé geïnvesteerde gelden en hoe die verrekend moeten worden. Uit de vermogensopstelling blijkt wie waar recht op heeft (in geld en/of goederen).
Vervolgens kunnen jullie aangeven hoe de schulden en bezittingen feitelijk verdeeld gaan worden. Daar volgt dan weer een verrekening van onder- en overbedeling uit. Dit is een deel van de totale puzzel waar ook pensioenen, levensverzekeringen en (partner)alimentatie deel van uitmaken. Er moet hierbij goed gekeken worden naar de belasting-effecten die (kunnen) optreden.

Pensioenen en levensverzekeringen
Doorgaans hebben jullie (in loondienst) pensioen opgebouwd. Dat betreft aan de ene kant ‘ouderdomspensioen’ en aan de andere kant ‘partnerpensioen’ (en eventueel ‘wezenpensioen’). De wetgeving regelt op verschillende plaatsen hier wat over, maar is ruimte om andere afspraken te maken. In principe verdelen jullie 50/50 de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioenen. Daarnaast wordt over en weer het geregelde partnerpensioen gereserveerd voor de ander.
Dit voor zover het niet vanuit een vorige scheiding al aan een ex is toegekend. Een ander aandachtspunt is hierbij: is er wel een in geld opgebouwd partnerpensioen? Zo nee, dan heb je niks. Misschien bouwen jullie als aanvulling op je ouderdomspensioen en AOW nog extra vermogen op via een lijfrente. Of spelen er andere levensverzekeringen (b.v. bij de hypotheek). Ook deze vermogensbestanddelen moeten verdeeld/toegedeeld worden en vormen daarmee een deel van de totale puzzel.

Stukken naar de rechtbank
Als jullie het eens zijn geworden over alle onderdelen stellen we het definitieve convenant op. Pas dan worden alle tussentijdse afspraken definitief. Dat betekent dat er tot dat moment nog ruimte is om zaken aan te passen. Samen met het eventueel eerder opgestelde ouderschapsplan worden deze stukken naar de advocaat gestuurd die het scheidingsverzoek plus deze documenten
bij de rechtbank gaat indienen. Dat is trouwens een belangrijk moment met juridische en fiscale betekenissen waar we in het traject goed rekening mee moeten houden. Hierbij werk ik samen met een advocatenkantoor dat speciaal door mijn opleiders is gecontracteerd om op een zorgvuldige wijze dat laatste stukje van het traject te doen. Bij mijn totaal(pakket)prijs is de dienstverlening van deze advocaat inbegrepen. De stukken worden ingediend bij rechtbank Hengelo: als jullie het daarover niet oneens zijn, dan mag dat. Daar loopt de procedure vlot door. Het indienen bij de rechtbank kost ook geld (griffiekosten): dit bedrag zit ook in mijn pakketprijs.

Kosten
Natuurlijk willen jullie nu al weten wat het gaat kosten. Maar dat dat afhangt van het werk dat ik voor jullie ga doen, snappen jullie ook wel. Na het (gratis) kennismakingsgesprek (als de intentie er is om door te gaan), maak ik een definitieve prijsopgave. Maar ik geef hier wel een indicatie. Kiezen jullie voor gezamenlijke begeleiding, dan kan ik werken met een pakketprijs voor een scheiding zonder extra complicaties t.o.v. het normale traject. Die pakketprijs ligt tussen € 3.500 en € 4.500 voor jullie samen (afhankelijk van de situatie). Doorgaans betalen jullie ieder de helft daarvan. Deze pakketprijs is inclusief BTW (21%), de kosten voor de indiening van het verzoekschrift door de advocaat en de griffiekosten van de rechtbank.
Wordt het een eenzijdige begeleiding (of gaat het om losse of extra werkzaamheden buiten het pakket), dan is mijn uurtarief € 150,- ex btw (daar komt dus nog 21% BTW bovenop). Om de tarieven op dit niveau te houden heb ik geen kantoor. Ik kom voor de gesprekken bij jullie thuis. Dat heeft meteen het voordeel dat ik wat beter de sfeer en omstandigheden kan meekrijgen.

Voor alle duidelijkheid nogmaals: is een van jullie (of allebei) ondernemer met een BV (DGA), dan kan het nodig zijn om extra externe expertise in te schakelen (de kosten daarvoor zijn niet inbegrepen in mijn tarief). Als er sprake is van een eenmanszaak of zzp’r, dan kunnen we de mogelijkheden in het kennismakingsgesprek bespreken.

Voor de volledigheid: er bestaat zoiets als ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ (ook wel ‘toevoeging’ genoemd). Dat geldt alleen voor begeleiding door een advocaat of (bepaalde) mediators. Dus niet bij mij (eventueel wel via een samenwerking met een mediator die op toevoeging werkt). Er moet nog wel een eigen bijdrage worden betaald (afhankelijk van inkomen en vermogen) en bij bepaalde hoogte van vermogensresultaten uit de scheiding (controle achteraf) kan de hele bijdrage zelfs nog vervallen. Deze subsidie wordt uitgevoerd door de Raad voor de Rechtsbijstand. Zie voor meer info: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen.

Daarnaast wil ik nog opmerken dat de begeleider die ‘onder toevoeging’ werkt, daar niet zoveel voor ontvangt. Een terechte vraag die dan opkomt is hoe uitgebreid die begeleiding dan zal zijn en of dat recht doet aan jullie situatie.

Bij mijn begeleiding gelden mijn Algemene Voorwaarden.
Uiteraard houd ik mij ook aan de regels voor de privacy: zie mijn Privacyverklaring.
En als RFEA-geregistreerde houd ik mij ook aan de daarbij geldende Gedragscode.