Scheidingstrajecten

Opmerking vooraf: als ik het begrip ‘(echt)scheiding’ gebruik, slaat dat op zowel het uit elkaar gaan bij huwelijk als bij geregistreerd partnerschap. Bij ‘samenwoners’ ligt het vaak anders, maar daar is het ook goed om een overeenkomst te sluiten.

Procedure bij eenzijdig verzoek

Momenteel wordt minder dan de helft van de verzoeken eenzijdig ingediend. Ik zou zeggen: hoe minder hoe beter. Maar het lukt nu eenmaal niet altijd het gezamenlijk te doen. Degene van jullie die het initiatief neemt, moet een advocaat inschakelen om het scheidingsverzoek bij de rechtbank in te laten dienen. Als jullie beiden juridisch ouder zijn of het gezamenlijk gezag hebben over minderjarige (d.w.z. jonger dan 18) kinderen, dient er bij het verzoekschrift een ouderschapsplan te worden gevoegd. Dat zal in de praktijk problemen op kunnen leveren omdat jullie daar dan eigenlijk al samen de afspraken rondom de kinderen in gemaakt moeten hebben.

Naast het echtscheidingsverzoek zelf (en het eventuele ouderschapsplan) kan de advocaat de rechter verzoeken beslissingen te nemen m.b.t. de ‘nevenvoorzieningen’: het afwikkelen van de (huwelijks)gemeenschap en de eventuele huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden (verrekeningen); voortzetting van bewoning van de echtelijke woning; vaststelling van kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie. De ander krijgt binnen 14 dagen via de deurwaarder een afschrift van het verzoekschrift bezorgd. Daarin staat ook hoeveel tijd je hebt om een verweerschrift in te dienen (dat wil je meestal wel en doorgaans heb je daar 6 weken voor). Dat doe je niet zelf: advocaat nummer twee komt in beeld. Het verweer zal je doorgaans niet zozeer tegen de scheiding zélf voeren, maar vooral tegen de nevenvoorzieningen en het ingediende ouderschapsplan. Als dit teveel vertraging oplevert, kan de rechter ook eerst de formele echtscheiding uitspreken en later de overige geschilpunten behandelen.

Kun je je geheel vinden in het verzoek dat de ander heeft laten indienen, dan kun je wachttijd besparen door een ‘referteverklaring’ te tekenen (je voert dan geen verweer). De rechter zal dan kunnen overgaan tot uitspraak. Voer je wél verweer, dan worden jullie opgeroepen om op zitting te verschijnen (is niet verplicht, maar wel handig als je je beter wilt verdedigen). Vaak wordt binnnen vier weken uitspraak gedaan. Tegen deze uitspraak (die vastgelegd is in een beschikking) kunnen jullie in hoger beroep gaan en daarna nog eventueel in cassatie. Beide hebben een termijn van 3 maanden om dat beroep in te dienen. Om geen lange onzekerheid te laten bestaan over de voorzieningen, wordt in de rechterlijke beschikking vaak vermeld dat deze ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is. Dat houdt in dat er wél beroepsmogelijkheid is, maar dat de beschikking wel meteen uitgevoerd dient te worden.
Als jullie niet in beroep gaan, zal de griffier van de rechtbank na de beroepstermijn een ‘verklaring van non-appèl’ afgeven waarmee de beschikking onherroepelijk wordt (die gaat dan ‘in kracht van gewijsde’). Willen jullie die beroepstermijn van 3 maanden niet afwachten, dan kunnen jullie een ‘akte van berusting’ tekenen. Daarmee wordt de beschikking ook onherroepelijk en kan (moet) die (binnen 6 maanden) worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De (echt)scheiding is daarmee een feit.

In de procedure worden kinderen die tussen 12 en 18 jaar oud zijn ook apart door de (kinder)rechter gehoord. Ze kunnen dan hun mening geven over hetgeen jullie hebben afgesproken in het ouderschapsplan en vanaf 16 jaar ook over het hun betreffende financiële deel. Eventueel kan dat leiden tot aanpassingen.

Soms is het nodig om zaken eerder te regelen dan de normale procedure toelaat. Dan kan een van jullie een ‘procedure voorlopige voorzieningen’ starten, die uiterlijk 3 weken na indiening in behandeling wordt genomen. De rechter zal daarna zo snel mogelijk uitspraak doen, die meteen ingaat. Het betreft dan regelingen omtrent de kinderen, partneralimentatie, huisvesting en verdeling van (persoonlijke) bezittingen. Nadat de echtscheiding, na afloop van de reguliere procedure, formeel is, vervallen de voorlopige voorzieningen. De ‘nevenvoorzieningen’ gaan dan gelden. Belangrijk om te weten: de voorlopige voorzieningen vervallen ook als niet binnen 4 weken na de beschikking daarover het verzoek tot echtscheiding is ingediend! Kort dag dus om nog samen een ouderschapsplan op te stellen of überhaupt e.e.a. te regelen!